183046 Construction Engineering and Management


ผู้สอน
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
183046 Construction Engineering and Management

รหัสวิชา
979

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

Course Description


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books