home183046 Construction Engineering and Management
person
183046 Construction Engineering and Management

ผู้สอน
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
183046 Construction Engineering and Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
979

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Course Description


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)