การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนคลองหินพิทยาคม