homeการบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator
person
การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator

ผู้สอน
นางสาว รุ่งทิวา รัตนิมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9797

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)