ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 6