การพัฒนาทักษะการคิด (เอกสังคมศึกษา)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความคิดทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น