การพัฒนาทักษะการคิด (เอกสังคมศึกษา)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความคิดทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น