ทักษะการเรียนรู้ ม.5 ภาค 2-56

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกห้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  ดำเนินการสอนโดย  อ.ยูซูฟ  นิมะ