หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ปัญหาเขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ตรรกะกับเซตตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการเขียนรหัสเทียมการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก