homeเศษฐศาสตร์ศึกษา
personperson_add
เศษฐศาสตร์ศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศษฐศาสตร์ศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9822

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเลือกเสร๊


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)