การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับการบริหารการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต