เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับการบริหารการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาสำหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต