การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับการบริหารการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต