ยานยนต์ 2,ไฟฟ้ากำลัง 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษา ไม่จำเพาะอยู่ในเฉพาะห้องเรียน เท่านั้น