เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนการสอน (Instructional Design)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญ  ขั้นตอนอของการวางแผนการสอน  การวิพากษ์แผนการสอนของตนเอง