การวางแผนการสอน (Instructional Design)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญ  ขั้นตอนอของการวางแผนการสอน  การวิพากษ์แผนการสอนของตนเอง