เศรษฐศาสตร์การจัดการ2

คำอธิบายชั้นเรียน

นายนพฎล สุทธิพงษ์ 5610521024 ภาคสมทบ