เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.5/6

เกี่ยวกับชั้นเรียน


1. คอมพิวเตอร์มีกี่ยุค

 ตอบ คอมพวเตอร์มีทั้งหมด  5 ยุค (ร่วมทั้งยุคปัจจุบัน)


2. ยุคที่ 1 ใช้เทคโนโลยีอะไรในการสร้างคอมพิวเตอร์

ตอบ เทคโนโลยีที่ใช้สร้างคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะใช้หลอดสุญญากาศ และวงจรไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้พลังความร้อนในขณะทำงานสูง ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จึงมีขนาดใหญ่

3. ประเภทของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ตอบ  ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะมี  3  ประเภท 1. อนาลอกคอมพิวเตอร์  2.ดิจดทัลคอมพิวเตอร์  3.  ไฮบริดคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามสมถรรนะขนาดและราคามีทั้งหมด  5  ประเภท  คือ 
1.ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 3.เวริ์คสเตชันคอมพิวเตอร์ 4.ไมโครคอมพิวเตอร์ 5.โน็คบุคคอมพิวเตอร์


4. ขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใดทีขนาดใหญ่ที่สุด
ตอบ supercomputer เป็นขนาดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสามารถประมวลผลได้เร็วที่สุด

5. โน๊ตบุ๊ค (Note Book) จัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนาดใด

ตอบ personal  computer  เป็นคอมพิวเตอร์ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก  (จัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก)

6. มินิคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับงานประเภทใด

ตอบ คือใช้ได้ทั้งงานวิศวกรรม  งานวิทยาศาสตร์  อุตสาหกรรม  เครื่องที่มีใช้ในระดับหน่อยงานราชการ  ระดับกรมส่วนใหญ่มักใช้ประเภทนี้


7. ส่วนประกอบของ Computer มีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ส่วนรับข้อมูล (input) 2. ส่วนควบคุมกลางของซีพียู 3.ส่วนความจำ 4.ส่วนแสดงผล 5.อุปกรณ์ต่อพวงอื่นๆ


8. คอมพิวเตอร์ชนิดดิจิตอลเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด

ตอบ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณโดยการนับจำนวนโดยตรงข้อมูลที่นับได้จะเก็บเป็นรหัสตัวเลขฐาน 2 คือมีเลข 0 กับเลข 1 กาประมวลจะทำงานต่อเนื่องกันไป และมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างแม่นยำ


9. คอมพิวเตอร์ชนิดอนาลอกมักนำมาใช้ในงานประเภทใด

ตอบ คอมพิวเติร์อานาลอกมักนำมาใช้งานประเภท งานทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรม และทางด้านคณิตศาสตร์ เนื่องจากงานเหล่านี้ต้องใช้ค่าตัวเลขที่ละเอียด


10.คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 - (ปี ค.ศ. 1984-1990)แตกต่างกับ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 6 (ปี ค.ศ. 1990- ปัจจุบัน) อย่างไร

 ตอบ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5เสริมสร้างความสามารถทางด้านการคำนวณของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นการจำกัด ความสามารถทางด้านการป้อนข้อมูล แต่คอมพิวเตอร์ยุคที่ 6 ความต้องการทางด้านการป้อนข้อมูลอิสระโดยการใช้เสียงและภาพซึ่งถือเป็นการสั่งข้อมูลโดยธรรมชาตินั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยอย่างยิ่งความต้องการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาสังคม