homeการวางแผนรณรงค์การโฆษณา
person
การวางแผนรณรงค์การโฆษณา

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนรณรงค์การโฆษณา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9841

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาบังคับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)