คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่องอสมการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีเครื่องหมาย < , > , ≤, ≥ และ ≠ เรียกว่า

“ อสมการ ”