เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่องอสมการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีเครื่องหมาย < , > , ≤, ≥ และ ≠ เรียกว่า

“ อสมการ ”