อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก