อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก