เลขยกกำลัง ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1