เลขยกกำลัง ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1