เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ม.4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีหระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยศาสตร์สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์