เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

miss ชนิกานต์ เพชรประพันธ์ (5651134010)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

         ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การหาเวกเตอร์ลัพโดยการเขียนรูป และการคำนวณเวกเตอร์ อธิบายความหมายของการกระจัด ระยะทาง อัตราเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย ความเร่ง ความเร่งเฉลี่ย อัตราเร่ง อัตาเร่งเฉลี่ย ทดลองและสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติที่มีความเร่งคงตัว และอธิบายด้วยสมการเคลื่อนที่อย่างง่าย

          โดยใช้การะบวนการทางวิทยาศาสตร์สือเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น ข้อมูล อธิบายและทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม