การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง