หัวข้อ คัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการ คัดสรร หัวข้อและเค๊าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา