homeหัวข้อ คัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
personperson_add
หัวข้อ คัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หัวข้อ คัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9868

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการ คัดสรร หัวข้อและเค๊าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)