ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หัวข้อ คัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9868

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการ คัดสรร หัวข้อและเค๊าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา