เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-320 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการประกันคุณภาพ องค์กรและการบริหารงานคุณภาพ หลักสถิติในการประกันคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การวิเคราะห์ระบบการวัด การใช้แผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การผลิตระดับหกซิกมา ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล กฎหมายอาหาร ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 การตรวจประเมิน การศึกษาการจำแนกชนิดสารพิษ แหล่งที่มา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การประเมินความเป็นพิษ และการตรวจวิเคราะห์สารพิษและการติดตามตรวจสอบสารพิษทางชีวภาพ