home921-320 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
personperson_add
921-320 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
921-320 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9886

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการประกันคุณภาพ องค์กรและการบริหารงานคุณภาพ หลักสถิติในการประกันคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การวิเคราะห์ระบบการวัด การใช้แผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การผลิตระดับหกซิกมา ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล กฎหมายอาหาร ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 การตรวจประเมิน การศึกษาการจำแนกชนิดสารพิษ แหล่งที่มา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การประเมินความเป็นพิษ และการตรวจวิเคราะห์สารพิษและการติดตามตรวจสอบสารพิษทางชีวภาพClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)