การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาเอกจิตวิทยา  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี