เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาเอกจิตวิทยา  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี