การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาเอกจิตวิทยา  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี