การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาเอกจิตวิทยา  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี