การพัฒนาการเขียน CA110

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้และฝึกหัด เกี่ยวกับการเขียนไทย รูปประโยคและสำนวนไทยชนิดต่าง ๆ รูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การสร้างเรื่องและการวางโครงเรื่อง การบรรณาธฺกรณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ และวิพากษ์งานเขียนต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ในโลกบรรณพิภพ