เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาการเขียน CA110

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้และฝึกหัด เกี่ยวกับการเขียนไทย รูปประโยคและสำนวนไทยชนิดต่าง ๆ รูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การสร้างเรื่องและการวางโครงเรื่อง การบรรณาธฺกรณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ และวิพากษ์งานเขียนต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ในโลกบรรณพิภพ