เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556