หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาเอกการบัญชีปี 3 ห้อง 2