หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาเอกการบัญชีปี 3 ห้อง 2