มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

โดย  ครูสมาน   ใจมั่น