เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปสสท 3/1

BIT3237  กระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  Process)  3(3-0-6)

 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหลักการของกระบวนการซอฟต์แวร์  กิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์  การสร้างต้นแบบ  มาตรฐาน CMMการบริหารโครงการซอฟต์แวร์  และการบริหารความเปลี่ยนแปลง  การประมาณการค่าใช้จ่าย  และการวัดประสิทธิภาพซอฟต์แวร์