homeกระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 1
personperson_add
กระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 1

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9898

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปสสท 3/1

BIT3237  กระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  Process)  3(3-0-6)

 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหลักการของกระบวนการซอฟต์แวร์  กิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์  การสร้างต้นแบบ  มาตรฐาน CMMการบริหารโครงการซอฟต์แวร์  และการบริหารความเปลี่ยนแปลง  การประมาณการค่าใช้จ่าย  และการวัดประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)