ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากสิ่งที่ครูจัดเตรียมไว้ให้