03227204 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1(PROFESSIONAL TEACHING PRATICE 1)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน