ประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย มีทั้งหมด 48 คน เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์