การพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอกสถานศึกษา
ผู้สอน

ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอกสถานศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9910

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.