homeเรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
เรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว เมธาวรรณ หนูประสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9912

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำพ้อง  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  คำพ้องรูป และคำพ้องเสียง  ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)