homeเรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
person
เรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว เมธาวรรณ หนูประสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9912

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำพ้อง  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  คำพ้องรูป และคำพ้องเสียง  ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)