เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนรู้เรื่อง คำพ้องกันเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำพ้อง  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  คำพ้องรูป และคำพ้องเสียง  ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป