homeเรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
เรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นางสาว โสภิดา ศรีสงคราม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9914

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สํานวนหมายถึง ถ้อยคําที่กะทัดรัด คมคายกินใจผู้ฟัง ไพเราะสละสลวยและมีความหมาย

ลึกซึ้งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป สํานวนในที่นี้รวมถึง สุภาษิต ภาษิต และคําพังเพยด้วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)