เรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

สํานวนหมายถึง ถ้อยคําที่กะทัดรัด คมคายกินใจผู้ฟัง ไพเราะสละสลวยและมีความหมาย

ลึกซึ้งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป สํานวนในที่นี้รวมถึง สุภาษิต ภาษิต และคําพังเพยด้วย