homeเรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
person
เรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นางสาว โสภิดา ศรีสงคราม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่องสำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9914

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สํานวนหมายถึง ถ้อยคําที่กะทัดรัด คมคายกินใจผู้ฟัง ไพเราะสละสลวยและมีความหมาย

ลึกซึ้งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป สํานวนในที่นี้รวมถึง สุภาษิต ภาษิต และคําพังเพยด้วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)