การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนพรรณนา แตกต่างจากการเขียนบรรยาย คือมุ่งให้ความแจ่มแจ้ง ละเอียดลออ ขยายความให้เห็นภาพเด่นชัดมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ อาจเป็นการพรรณนาความรู้สึก ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง ประทับใจเพลิดเพลิน สะเทือนใจไปกับเนื้อความ การเขียนเขียนพรรณนา จะมีความยาวกว่าบรรยาย แต่ไม่เยิ่นเย้อ มักใช้การเล่นคำ เล่นเสียง ใช้ภาพพจน์ สำนวนไพเราะ สละสลวยอ่านได้อรรถรส