homeประวัติศาสตร์สากล ม.6
personperson_add
ประวัติศาสตร์สากล ม.6

ผู้สอน
นาย สมยศ สิงหกำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์สากล ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9918

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา 6

รหัส  ส 33103   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.0  นก.  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน

  ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบัน  ศึกษาความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ  สถานการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกในปัจจุบัน  โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้  อภิปราย  การคิดวิเคราะห์  ทำแผนภูมิความคิด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  และขจัดความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกประเทศได้

  ศึกษาข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากชาดก  ความสำคัญของการสังคายนาพระไตร

ปิฎก  การนำวิธีการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตของสังคม  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  วิธีปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา  การปลูกจิตสำนึก  และการมีส่วนร่วมในสังคมชาวพุทธ  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา  และการพัฒนาเรื่องพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน

  โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้  การคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  ปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา  มีจิตสาธารณะ  ใฝ่เรียนรู้  เพื่อการพัฒนาพุทธศาสนาแบบยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ส 4.2  ม.6/2  ,  6/4

ส 1.1  ม.6/14  ,  15 ,  18 , 19 , 21,  22

ส 1.2  ม.6/1  ,  5 

รวม  10  ตัวชี้วัดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)