home4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)
person
4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน
นาย พิชิต พวงภาคีศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9923

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)