home4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)
personperson_add
4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน
นาย พิชิต พวงภาคีศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9923

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

4123706Z การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(2-2)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)