เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4122403A การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ หน่วยกิต 3(2-2)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

4122403A การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ หน่วยกิต 3(2-2)

       หลักการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ องค์ประกอบ และการทำงานของระบบปฏิบัติการ เทคนิคการติดตั้ง และใช้งานระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการเข้าถึง การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ รวมถึงการบำรุงรักษา การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน