เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ศึกษาลักษณะและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแขนงต่าง ๆ การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวความคิดในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่