ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ผู้สอน

จิตตรา มาคะผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9928

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

         ศึกษาลักษณะและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแขนงต่าง ๆ การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวความคิดในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.