homeภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
person
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้สอน
จิตตรา มาคะผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9928

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

         ศึกษาลักษณะและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแขนงต่าง ๆ การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวความคิดในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)