ปวส2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การส่งเสริมการประมง