home03218146 วัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)
personperson_add
03218146 วัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
03218146 วัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9933

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน องค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทหน้าที่ผู้บริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิธีการปลุกจิตสำนึก การสร้างแรงจูงใจ บทบาทของแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดวัฒนธรรมของบุคลากร รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และนำผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพ ไปใช้กับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงานและสถานศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)