03218110วัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา  วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาของไทยในปัจจุบัน ปัจจัยที่ถ่วงและส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ  ศึกษาวิธีการปลุกจิตสำนึก  การสร้างแรงจูงใจ  บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดวัฒนธรรมของบุคลากร  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์และนำผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพไปใช้กับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงานและสถานศึกษา