เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

03218110วัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา  วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาของไทยในปัจจุบัน ปัจจัยที่ถ่วงและส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ  ศึกษาวิธีการปลุกจิตสำนึก  การสร้างแรงจูงใจ  บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดวัฒนธรรมของบุคลากร  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์และนำผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพไปใช้กับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงานและสถานศึกษา