home03218146 วัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)
person
03218146 วัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
03218146 วัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9933

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน องค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทหน้าที่ผู้บริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิธีการปลุกจิตสำนึก การสร้างแรงจูงใจ บทบาทของแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดวัฒนธรรมของบุคลากร รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และนำผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพ ไปใช้กับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงานและสถานศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)