เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

03218013 วัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา (CULTURAL QUALITY FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมคุณภาพกับการบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน องค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทหน้าที่ผู้บริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิธีการปลุกจิตสำนึก การสร้างแรงจูงใจ บทบาทของแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดวัฒนธรรมของบุคลากร รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และนำผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพ ไปใช้กับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงานและสถานศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา