homeคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา 22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
คอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา 22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาย สยาม นามสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา 22201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9934

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาความหมายและความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเรียกใช้โปรแกรม การเปิดโปรแกรม การสร้างงาน การแก้ไข การลบ Slide การตกแต่งชิ้นงาน การสร้างงานด้วยเครื่องมือช่วยสร้าง การสร้างผลงานด้วยตนเอง การนำเสนอและจัดทำเอกสารประกอบ

              วิเคราะห์การเลือกใช้เครื่องมือของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

               เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

ง 3.1   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/4

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

2.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างชิ้นงานเพื่อนำเสนอผลงานได้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)