เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ 4 รหัสวิชา 22202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล  องค์ประกอบ วิธีและตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล  ความหมายและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  ความหมายและประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5  
  สามารถใช้งานบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ
เห็นคุณค่า การใช้งานบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
  ง 3.1
  ม.2/1  ม.2/3  ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้
    1. บอกความหมายและพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลได้
  2. บอกองค์ประกอบและทิศทางการสื่อสารข้อมูลได้
  3. บอกความหมายและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายได้
  3. บอกความหมายและบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้
  4. บอกความหมายและค้นหาข้อมูลได้
  5. บอกความหมายและสมัคร รับ ส่ง อีเมลล์ได้
  6. บอกความหมายและสมัคร facebook ได้
  7. บอกความหมายการจัดการเรียนการสอนบนเว็บและสมัครสมาชิกได้