homeคอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา 31202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา 31202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย สยาม นามสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา 31202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9937

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

                                                     คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง31202   ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  เวลา 2 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต  จำนวน  40 ชั่วโมง

              ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล  หลักการออกแบบฐานข้อมูล  คุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม  Microsoft Access 2007  การสร้างตารางฐานข้อมูล  การสร้างความสัมพันธ์  การออกแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงาน

              สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft  Access 2007  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์
              โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ

เห็นคุณค่า การใช้งานโปรแกรมMicrosoft  Access 2007  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้
    1. อธิบายความหมายและหลักการออกแบบฐานข้อมูลได้
  2. อธิบายคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Access 2007 ได้ 
  3. อธิบายขั้นตอนและสร้างตารางฐานข้อมูลได้
  4. อธิบายความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ได้
  5. อธิบายขั้นตอนและออกแบบสอบถามได้
  6. อธิบายขั้นตอนและสร้างฟอร์มได้
  7. อธิบายขั้นตอนการและสร้างรายงานได้
  8. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft  Access 2007  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรมให้ชิ้นงานสำเร็จได้ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)