เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา 31202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                                                     คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง31202   ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  เวลา 2 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต  จำนวน  40 ชั่วโมง

              ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล  หลักการออกแบบฐานข้อมูล  คุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม  Microsoft Access 2007  การสร้างตารางฐานข้อมูล  การสร้างความสัมพันธ์  การออกแบบสอบถาม  การสร้างฟอร์ม  การสร้างรายงาน

              สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft  Access 2007  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์
              โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ

เห็นคุณค่า การใช้งานโปรแกรมMicrosoft  Access 2007  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้
    1. อธิบายความหมายและหลักการออกแบบฐานข้อมูลได้
  2. อธิบายคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Access 2007 ได้ 
  3. อธิบายขั้นตอนและสร้างตารางฐานข้อมูลได้
  4. อธิบายความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ได้
  5. อธิบายขั้นตอนและออกแบบสอบถามได้
  6. อธิบายขั้นตอนและสร้างฟอร์มได้
  7. อธิบายขั้นตอนการและสร้างรายงานได้
  8. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft  Access 2007  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรมให้ชิ้นงานสำเร็จได้