441-353 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด และหลักการของพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบและโครงสร้างการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง