ว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นโดย ครูไพศาล วงค์กระโซ่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ