home54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56
personperson_add
54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9947

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในกาเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนและ บริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)