54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในกาเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนและ บริหารการศึกษา