home54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56
person
54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9947

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในกาเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนและ บริหารการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)