เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในกาเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนและ บริหารการศึกษา