homeวท6001307 วิศวกรรมซอฟแวร์
personperson_add
วท6001307 วิศวกรรมซอฟแวร์

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท6001307 วิศวกรรมซอฟแวร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9948

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)