homeง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
person
ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ผู้สอน
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9951

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ภาคเีัรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)