ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ภาคเีัรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม