homeง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
personperson_add
ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ผู้สอน
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9951

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ภาคเีัรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)