ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ภาคเีัรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม