การฟัง การดู และการพูด จากเรื่องนิราศนริทร์คำโคลง

Course Description

การฟังและการดูสื่อต่างๆให้เกิดประโยชน์จะต้องรู้หลักในการจับใจความสำคัญของเรื่อง และสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องที่ใช้ภาษาที่เรียบเรียงอย่างสละสลวย และเข้าใจง่าย