เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การฟัง การดู และการพูด จากเรื่องนิราศนริทร์คำโคลง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฟังและการดูสื่อต่างๆให้เกิดประโยชน์จะต้องรู้หลักในการจับใจความสำคัญของเรื่อง และสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องที่ใช้ภาษาที่เรียบเรียงอย่างสละสลวย และเข้าใจง่าย